Handledare i SeniorNet Kungsholmen

Välkommen som handledare i SeniorNet Kungsholmen!

SeniorNet är en mötesplats för äldre som vill bibehålla, utveckla och dela med sig av sin kunskap inom IT. SeniorNet Kungsholmen (SNK) vill uppfattas som en förening, där man kan få hjälp av andra medlemmar när man kör fast med sitt IT-verktyg, men vill inte göra anspråk på att kunna allt inom IT. SNK har olika former för utbyte av kunnande och medlemmarna inbjuds att ställa upp som handledare i föreningens aktiviteter.

Som handledare förväntas du…

  • hjälpa medlemmar i våra olika sammankomster, PC/IT-hjälp, Workshops  etc.
  • vara lärare/medhjälpare i våra kurser
  • delta i planeringsmöten för kurser, PC/IT-hjälp etc.

Planeringsmötena sker i inledningen av varje termin och leds av föreningens planeringsansvarige.

Efter planeringsmötet får du som handledare ett tjänstgöringsschema, där det framgår vad respektive handledare har åtagit sig under terminen. Den som får förhinder för ett åtagande måste anmäla detta till planeringsansvarige så tidigt som möjligt. Handledning på olika kurser överenskommes med respektive kursledare.

Vi räknar med att varje handledare inte kan allt om IT, och för att skapa en fungerande helhet i SNKs handledarkompetens förväntar vi oss att en handledare i SNK

  • endast försöker lösa problem man har kompetens för,
  • söker hjälp av en kollega vid problem och svårigheter som överstiger den egna kompetensen,
  • är instruktör åt den som söker hjälp – inte ta över arbetet med att manövrera datorn/surfplattan/mobilen. Eventuella ändringar görs i samråd med den som söker hjälp.

Som handledare erbjuds du…

För handledaruppdrag utgår ingen ersättning, men som uppmuntran kan styrelsen besluta om enklare förmåner. För närvarande gäller

  • att handledare, som ställer upp minst tre gånger per säsong, inbjuds till vårlunch och jullunch på SNKs bekostnad. SNK betalar också den årliga medlemsavgiften till SeniorNet Sweden – under förutsättning att handledaren lämnar in inbetalningsavin från SeniorNet Sweden till SNKs kassör i god tid före förfallodagen
  • att handledare i mån av plats kan delta i SNKs kurser utan egen kostnad
  • att SNK i vissa fall kan bekosta vidareutbildning inom IT-området. Beslut om detta tas från fall till fall.