Stadgar

Stadgar för SeniorNet Kungsholmen

§ 1 Namn och verksamhet
SeniorNet Kungsholmen är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. SeniorNet Sweden är en ideologiskt och politiskt obunden förening som verkar för att främja och utveckla medlemmarnas IT-kunskaper.

§ 2 Medlemskap
Klubben vänder sig till alla seniorer.

Medlem i klubben blir den som erlagt medlemsavgift till SeniorNet Sweden och därvid valt att tillhöra SeniorNet Kungsholmen.

Medlem har rätt

  • att närvara vid klubbmöten och har yttrande- och rösträtt.
  • att avge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.

Medlem som inte betalat medlemsavgift inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben.

Medlem som motarbetar klubben eller inte följer dess stadgar och beslut kan varnas eller uteslutas av styrelsen. Beslut om uteslutning kan fattas först sedan medlemmen har varnats och beretts tillfälle att yttra sig.

§ 3 Klubbmöte
Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet.

Klubbmöte sammankallas som årsmöte eller som extra klubbmöte utöver årsmötet.

Extra klubbmöte skall hållas efter styrelsebeslut eller på begäran av revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna.

Varje medlem kan genom fullmakt företräda högst en annan medlem.

§ 4 Årsmöte
Ordinarie årsmöte skall hållas senast under april månad. Tidpunkt bestäms av styrelsen.

Kallelse till årsmöte skall innehålla information om frågor som styrelsen eller enskild medlem anmäler och senast fjorton dagar före mötet läggas ut på klubbens hemsida. De medlemmar som meddelat klubben sin e-postadress skall kallas även via e-post.

Medlem har rätt att inge motion till såväl klubbens som SeniorNet Swedens årsmöte.

Motion till SeniorNet Kungsholmen skall skriftligen före januari månads utgång ha ingivits till styrelsen. Sådan motion skall behandlas av styrelsen och därefter föreläggas klubbens årsmöte för beslut.

Motion till SeniorNet Sweden skall skriftligen, senast en kalendermånad före tid angiven i SeniorNet Swedens stadgar, ha ingivits till styrelsen för att efter behandling av klubbstyrelsen vidarebefordras till SeniorNet Sweden.

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma:
1. Årsmötets öppnande (Parentation)
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Beslut om särskild avgift till SeniorNet Kungsholmen och andra avgifter för påföljande år
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan
13. Beslut om arvoden till styrelsen
14. Val av ordförande
15. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
16. Val av revisor och revisorssuppleant
17. Val av valberedning varav en sammankallande
18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
19. Ärenden som väckts genom motion
20. Övriga frågor som ej leder till beslut
21. Årsmötets avslutning

Alla röstningar avgörs med enkel majoritet utom vid personval då den väljs som erhållit flest röster. Vid lika röstetal skall göras ny omröstning mellan de två som haft högst röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten.

Föredragningslistan används i tillämpliga delar vid extra klubbmöte.

§ 5 Verksamhetsår och räkenskaper
Klubbens verksamhetsår är kalenderår.

Styrelsen skall föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade per kalenderår, tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorn för granskning före utgången av februari följande år, dock senast en månad före årsmötet.

Revisionsberättelsen skall vara klubbens styrelse tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Räkenskaperna skall vara förda i enlighet med god redovisningssed.

Verksamhets- och revisionsberättelser samt protokoll från årsmötet skall före maj månads utgång vara insända till SeniorNet Swedens kansli.

§ 6 Valberedning
Valberedning bestående av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, väljs vid årsmötet.

Valberedningen föreslår antal ledamöter som styrelsen skall bestå av. Den föreslår också styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.

§ 7 Styrelse
Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlat.

Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter inklusive ordföranden samt högst två suppleanter.

Ordförande väljs för ett år.

Styrelsens övriga ledamöter väljs förskjutet för två år.

Suppleanter väljs för ett år. Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelsemedlemmar begär det. Vid sammanträde skall föras protokoll som skall godkännas av styrelsen vid nästa styrelsemöte.

Styrelsen utser representanter och ersättare för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsmöte.

§ 8 Firmateckning
Styrelsens ordförande samt den eller de personer som styrelsen gett denna rätt får teckna klubbens firma.

§ 9 Styrelsens beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter deltar i sammanträdet.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 10 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre månaders uppehåll mellan. Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.

Beslut om stadgeändring måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena.

Stadgeändring skall insändas till SeniorNet Sweden.

§ 11 Upplösning av klubben
Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst tre månaders uppehåll mellan. Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte.

Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena. Vid klubbens upplösning skall beslutas om fördelning av eventuella tillgångar.

Härvid gäller att tillgångarna tillfaller SeniorNet Sweden om inte klubben beslutar om annan fördelning.

Stadgarna antogs vid ordinarie årsmöte 2012 03 06 och fastställdes av extra klubbmöte 2012 12 11.